Zákaznícka podpora:+421915796148info@miovalentino.com
Mena
EUR
Jazyk
Slovenčina

❥ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.enemiq.sk medzi spoločnosťou MV Consult, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

3. Práva a povinnosti predávajúceho

4. Práva a povinnosti kupujúceho

5. Dodanie tovaru

6. Ceny a spôsob platby

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

8. Výmena tovaru

9. Reklamácia

10. Ochrana osobných údajov

11. Alternatívne riešenie sporov

12. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné ustanovenia

a. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

b. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je MV Consult, s.r.o., so sídlom Trenčianska 724/44, 01851 Nová Dubnica, IČO: 44296801, Vložka č. : 2022647308, DIČ: SK2022647308   (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

c. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu ( ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

d. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

e. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

f. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu. 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

a. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledujúcich foriem: e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu, kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

b. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu

c. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledujúce údaje: názov a cenu tovaru, cenu prepravy, adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby, podmienky a spôsob prepravy. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

a. Predávajúci je povinný: dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

b. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

a. Kupujúci je povinný: prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

b. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodanie tovaru

a. Objednaný tovar Vám bude doručený do Max. 2 pracovných dní v rámci celej Českej republiky, pokiaľ tovar máme na sklade a dopravu zvolíte kuriérom alebo cez Packetu. Doručenie kuriérom a cez Packetu je ZADARMO. Pri platbe na dobierku sa k poštovnému účtuje poplatok 2 EUR s DPH.

b. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

c. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, že dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, kedy bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po odovzdaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

d. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

e. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Pokiaľ kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú čiastku bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

6. Ceny a spôsob platby

a. Ceny tovaru sú uvádzané v EUR vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.

b. Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:

1. úhradou v hotovosti kuriérskej službe v mieste doručenia "na dobierku" (max. hodnota objednávky je 1000 Eur)

2. online platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu Shoptet Pay

3. bankovým prevodom

c. V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej čiastky za tovar na účet predávajúceho.

d. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takýmito zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzavretej zmluvy.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

a. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.

b. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Pokiaľ kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. V prípade obdržania darčekového kupónu prípadne iných vecných darov na nákup je je kupujúci povinný vrátiť spolu s vráteným tovarom.

c. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 90 dní od prevzatia tovaru.

d. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledujúci postup:

Pokiaľ vám zakúpený tovar nevyhovuje, môžete ho vrátiť v lehote 90 dní od prevzatia tovaru a my vám vrátime peniaze. V prípade vrátenia celej objednávky vám pošleme aj čiastku za poštovné, pokiaľ bolo v pôvodnej objednávke hradené. Vrátený tovar spracujeme a peniaze zašleme na účet čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od jeho prevzatia.

V prípade vrátenia nesmie tovar javiť známky opotrebenia, musí byť v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu.

Vyplňte reklamačný formulár, ktorý si stiahnete tu. a pridajte do balíka spolu s tovarom.

Odoslanie zadarmo na pobočke PACKETA.SK

Nevyhovujúci tovar môžete vrátiť zadarmo cez Packetu. Pokiaľ použijete obal, v ktorom Vám bola objednávka doručená, prosím odstráňte starú etiketu s adresnými údajmi. Obal riadne zalepte a za účelom vrátenia zadarmo na pobočke Packeta nahláste kód 96563661 a balík odovzdajte pracovníkovi pobočky. Zoznam pobočiek nájdete na stránke https://www.packeta.sk/pobocky
Pri každej pobočke je uvedená informácia, či je pobočka tiež súčasne odberovým miestom.
Ak vraciate viac výrobkov, môžete ich dať do jednej zásielky.
Pri väčšom počte zásielok je potrebné na každú z nich nalepiť inú (ďalšiu) spätnú etiketu a každú podať zvlášť.

Pokiaľ chcete balik vrátiť iným spôsobom, pošlite ho na adresu:

MV CONSULT S.R.O.

Trenčianska 724/44

018 51 NOVÁ DUBNICA

 

Osobné vrátenie na tejto adrese nie je možné. Zásielku odošlite do 90tich dní od prevzatia tovaru. Balík neposielajte na dobierku. Taká zásielka nebude prevzatá. Stiahnite si formulár na vrátenie objednávky.

8. Výmena tovaru

Pokiaľ Vám nesedí tovar a prajete si ho vymeniť, môžete nám ho poslať späť a my vám pošleme iný, pokiaľ je stále na sklade.

Ako postupovať pri výmene:

Presvedčte sa na našej webovej stránke či daný tovar na výmenu máme na sklade.
V prípade výmeny nesmie tovar javiť známky opotrebenia, musí byť v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu.
Vyplňte formulár na výmenu tovaru, ktorý si stiahnete tu a pridajte do balíka spolu s tovarom.
Odoslanie zadarmo na pobočke PACKETA.SK

Nevyhovujúci tovar môžete vrátiť zadarmo cez Packetu. Pokiaľ použijete obal, v ktorom Vám bola objednávka doručená, prosím odstráňte starú etiketu s adresnými údajmi. Obal riadne zalepte a za účelom vrátenia zadarmo na pobočke Packeta nahláste kód 96563661 a balík odovzdajte pracovníkovi pobočky. Zoznam pobočiek nájdete na stránke https://www.packeta.sk/pobocky
Pri každej pobočke je uvedená informácia, či je pobočka tiež súčasne odberovým miestom.
Ak vraciate viac výrobkov, môžete ich dať do jednej zásielky.
Pri väčšom počte zásielok je potrebné na každú z nich nalepiť inú (ďalšiu) spätnú etiketu a každú podať zvlášť.

Pokiaľ chcete balik vrátiť iným spôsobom, pošlite ho na adresu:

MV CONSULT S.R.O.

Trenčianska 724/44

018 51 NOVÁ DUBNICA

Osobné vrátenie na tejto adrese nie je možné. Zásielku odošlite do 90tich dní od prevzatia tovaru. Balík neposielajte na dobierku. Taká zásielka nebude prevzatá. Stiahnite si formulár na výmenu tovaru. 

9. Reklamácia

Základná právna úprava

• zák.č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

• zák.č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Podmienky reklamácie

- reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len „tovar“), pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho, reklamovať je možné iba tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený

- kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, kupujúci nie je oprávnený ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

- pre prijatie tovaru na reklamáciu a začatie reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu:

• originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom,

• reklamovaný tovar, ktorý musí byť kompletný, riadne vyčistený tak, aby  posúdenie reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru na reklamačné konanie, ktoré nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

•vyplňte reklamačný formulár, ktorý si stiahnete tu a pridajte do balíka spolu s tovarom.
tovar zašlite na adresu:


MV CONSULT S.R.O.

Trenčianska 724/44

018 51 NOVÁ DUBNICA

 

Záručná doba

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí  záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Predávajúci nezodpovedá taktiež za vadu tovaru, na ktorú kupujúceho upozornil as ohľadom na ktorú mu bola poskytnutá predávajúcim zľava z kúpnej ceny.

Záruka sa vzťahuje na:

- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, odporúčaného spôsobu používania, ošetrovania a údržby tovaru.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru alebo materiálu z ktorého je tovar vyrobený,

- opotrebenie v dôsledku nedodržania účelu používania,

- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod.),

- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok.

Spôsob rozhodovania o reklamácii

- predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári. Zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. vypracovanie odborného posudku. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, pokiaľ reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

- predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu prostredníctvom e-mailu potvrdenie o reklamácii (reklamačný lístok), tzn. o tom, že predávaný tovar reklamoval ao spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak nevyhovie reklamácii v celom rozsahu.

Vybavenie reklamácie

- ukončenie reklamačného konania:

• odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,

• vrátením kúpnej ceny tovaru,

• vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,

• odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Vyššie uvedené spôsoby vybavenia reklamácie závisí od charakteru reklamovanej vady (vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Tieto rovnaké práva má kupujúci, ak ide o opätovné vyskytnutie sa vád alebo väčší počet vád, pre ktoré nemôže kupujúci vec riadne užívať (väčší počet vád - aspoň 3 vady, opätovné vyskytnutie sa vád - výskyt rovnakej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách v rámci reklamácie).

Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mu vybavenie reklamácie bolo oznámené. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v reklamačnom formulári.

10. Ochrana osobných údajov

Uzavretím Zmluvy a/alebo registráciou užívateľského účtu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov. 

Osobné údaje budú spracovávané tomto v rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) adresa bydliska,

c) adresa na doručovanie,

d) telefónne číslo,

e) e-mailová adresa,

f) pohlavie,

g) číslo bankového účtu,

h) história kupujúceho v Obchode.

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracovávané na nasledujúce účely: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamná činnosť, vedenie užívateľského účtu a vytváranie databáz klientov (odberateľov), ako aj plnenie uzavretých kúpnych zmlúv, vrátane zasielania tovaru, vystavovanie faktúr, vedenie súvisiacej komunikácie, popr. . . zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), to všetko v súvislosti s prevádzkovaním Obchodu (internetového e-shopu).
Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze; Predávajúci sa zaväzuje prijímať nevyhnutné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami a spracovateľmi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami i spracovateľmi).
Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a využije tieto osobné údaje iba pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webovej stránky, s výnimkou prípadov, keď mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo mu kupujúci udelí súhlas na zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho.
Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané . Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov s tým, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy uzavretej s kupujúcim.

11. Alternatívne riešenie sporov

a. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Záverečné ustanovenia

a. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.

c. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Zb. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č.j. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

d. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

e. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom av celom rozsahu s nimi súhlasí.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. čj. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty pre účely priameho marketingu. Spracovávanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracovania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

V Bratislave, 03.02.2022

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz