Zákaznícka podpora:+421915796148info@miovalentino.com
Mena
EUR
Jazyk
Slovenčina

❥ OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ochrana osobných údajov

  Uzavretím Zmluvy a/alebo registráciou užívateľského účtu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas MV Consult, s.r.o., so sídlom Trenčianska 724/44, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44296801, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom. /R, DIČ: 2022647308, DIČ: SK2022647308 na spracovanie osobných údajov za ďalej uvedených podmienok. Osobné údaje budú spracovávané tomto v rozsahu:
  a) meno a priezvisko,

  b) adresa bydliska,

  c) adresa na doručovanie,

  d) telefónne číslo,

  e) e-mailová adresa,

  f) pohlavie,

  g) číslo bankového účtu,

  h) história kupujúceho v Obchode.

  Vyššie uvedené osobné údaje budú spracovávané na nasledujúce účely: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamná činnosť, vedenie užívateľského účtu a vytváranie databáz klientov (odberateľov), ako aj plnenie uzavretých kúpnych zmlúv, vrátane zasielania tovaru, vystavovanie faktúr, vedenie súvisiacej komunikácie, popr. . . zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), to všetko v súvislosti s prevádzkovaním Obchodu (internetového e-shopu).
  Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze; Predávajúci sa zaväzuje prijímať nevyhnutné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami a spracovateľmi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami i spracovateľmi).
  Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho objednávke, bude spracovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a využije tieto osobné údaje iba pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webovej stránky, s výnimkou prípadov, keď mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon, rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy alebo mu kupujúci udelí súhlas na zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
  Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho.
  Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané . Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).
  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov s tým, že niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy uzavretej s kupujúcim.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz