Zákaznícka podpora:+421915796148info@miovalentino.com
Mena
EUR
Jazyk
Slovenčina

❥ REKLAMÁCIA

Základná právna úprava

• zák.č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

• zák.č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Podmienky reklamácie

- reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len „tovar“), pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho, reklamovať je možné iba tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený

- kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, kupujúci nie je oprávnený ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

- pre prijatie tovaru na reklamáciu a začatie reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu:

• originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom,

• reklamovaný tovar, ktorý musí byť kompletný, riadne vyčistený tak, aby  posúdenie reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru na reklamačné konanie, ktoré nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

vyplňte reklamačný formulár, ktorý si stiahnete tu a pridajte do balíka spolu s tovarom.
tovar zašlite na adresu:
MV CONSULT S.R.O.

Trenčianska 724/44

018 51 NOVÁ DUBNICA

Záručná doba

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí  záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Predávajúci nezodpovedá taktiež za vadu tovaru, na ktorú kupujúceho upozornil as ohľadom na ktorú mu bola poskytnutá predávajúcim zľava z kúpnej ceny.

Záruka sa vzťahuje na:

- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, odporúčaného spôsobu používania, ošetrovania a údržby tovaru.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru alebo materiálu z ktorého je tovar vyrobený,

- opotrebenie v dôsledku nedodržania účelu používania,

- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod.),

- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok.

Spôsob rozhodovania o reklamácii

- predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári. Zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. vypracovanie odborného posudku. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, pokiaľ reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

- predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu prostredníctvom e-mailu potvrdenie o reklamácii (reklamačný lístok), tzn. o tom, že predávaný tovar reklamoval ao spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak nevyhovie reklamácii v celom rozsahu.

Vybavenie reklamácie

- ukončenie reklamačného konania:

• odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,

• vrátením kúpnej ceny tovaru,

• vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,

• odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Vyššie uvedené spôsoby vybavenia reklamácie závisí od charakteru reklamovanej vady (vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Tieto rovnaké práva má kupujúci, ak ide o opätovné vyskytnutie sa vád alebo väčší počet vád, pre ktoré nemôže kupujúci vec riadne užívať (väčší počet vád - aspoň 3 vady, opätovné vyskytnutie sa vád - výskyt rovnakej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách v rámci reklamácie).

Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mu vybavenie reklamácie bolo oznámené. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v reklamačnom formulári.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz